icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kroer skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Forvaltning voksne

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søknadskontor for helse- og omsorgstjenester

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Forvaltningsenheten tildeler og fatter vedtak om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenester vi tildeler er:

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand, hjemmehjelp
 • Hverdagsrehabilitering
 • Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål
 • Middagslevering
 • Trygghetsalarm
 • Innstiller til vedtak om omsorgsbolig
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgslønn
 • Rus- og psykisk helsetjeneste
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi og hjelpemidler
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Boliger for personer med funksjonshemming med heldøgns pleie og omsorg
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Avlastning i bolig for personer med funksjonshemming.
 • Dagopphold;
  Aktivitetssenter Moer sykehjem, Dagtilbud for personer med demens
  Dagtilbud for personer med funksjonshemning og ESTU, etter skoletidstilbud for ungdom
  Aktivitetssenter rus- og psykisk helse
 • Opphold i sykehjem;
  Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold Avlastningsopphold Langtidsopphold

Målene vi har satt oss:

 • Én instans sikrer mottak av søknader på tjenester.
 • Saksbehandling er korrekt.
 • Riktig vedtak fattes i forhold til brukerens behov.

Målgruppe

De som bor eller til enhver tid oppholder seg i Ås kommune.

Serviceerklæring

Hva kan du forvente av oss:

 • Vi tar kontakt med deg så raskt som mulig etter mottatt søknad for å vurdere ditt behov for tjenester for en rask og korrekt saksbehandling.
 • Du mottar skriftlig vedtak på aktuell tjeneste med opplysning om klagerett.

 Hva forventer vi av deg:

 • Du må ta kontakt skriftlig eller muntlig.
 • Du må gi oss nødvendig informasjon for at vi kan fatte et best mulig vedtak.
 • Du må melde om eventuelle endringer i situasjon/ tjenestebehov.
aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvordan søke tjenestene:
Informasjon og søknadsskjema for tjenestene fås ved henvendelse til
Servicetorget, Rådhuset, 1. etasje, postboks 195, 1431 Ås, tlf. 64 96 20 00 eller
Forvaltningsenheten
Tunveien 2, 1430 Ås, underetasjen på Moer sykehjem, tlf. 64 96 25 90.

Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten for behandling.

Skjema

Serviceerklæring for forvaltningsenheten for helse- og omsorgstjenester
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Saksbehandling

Søknad sendes forvaltningsenheten, som tar kontakt med deg så snart som mulig og senest innen tre uker.

Saksbehandling:
Ved mottatt henvendelse eller søknad, vurderes behov for innhenting av tilleggsopplysninger

 • Det avklares om det er behov for et hjemmebesøk
 • Det vurderes om søkt tjeneste er riktig valgt tjeneste
 • Det fattes vedtak på tjeneste som beskriver både innhold og omfang
 • Det opplyses om klagemuligheter

Vedtaket om hvilke tjenester vi tilbyr deg har du anledning til å klage på til Fylkesmannen, med unntak av opphold på dagsentrene.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forvaltning voksne
Telefon:64 96 25 90
Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og sosialetaten
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

Kontaktpersoner

Navn:Gry Mathisen
Tittel:Enhetsleder
Telefon:64 96 25 05
Epost:gry.mathisen@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-12-07 16:39